برنامه ی همکاری با ERPNext

با ERPNext که یکی از سریعترین ERP های رو به رشد جهان است، یک کسب و کار محکم بسازید.

مزایای همکار ی داشتن با ERPNext

سریعتر قرارداد ببندید، حمایت های تضمینی پشتیبانی بگیرید، و برندینگ محصولات خود را به دست نرم افزار ما بسپارید

Official Partner Listing

Official Partner Listing

Official Partner Listing

Official Partner Listing

Official Partner Listing

Official Partner Listing

Read the FAQ

راه نقشه ها

ERPNext Partner
Gold
Silver
Bronze
Reseller
Highlights
Requirements
Registered Company
Registered Company
_ _
_ _
ERPNext Certified Resource
2
1
Business Planning
Commitment per Quarter (ERPNext Credits)
USD 12,500/-
USD 5,000/-
USD 1,250/-
_ _

چگونه بیشتر بدانیم؟

لطفا برنامه ی همکاری با ERPNext را بصورت کمی و کیفی مطالعه کرده یا برای ما در آدرس زیر بنویسید
hello@erpnext.com